Letene.com - Портал за летене и новини от авиацията

Устав на сдружение Асоциация на Свръхлеката Авиация В България

Управителен съвет на Асоциация на Свръхлеката Авиация В България:

 • Цветан Доганов
 • Мирослав Хинков
 • Емил Ломлиев
 • Николай Николов
 • Димитър Селенски
 • Петко Петков
 • Антон Сергов
 • Румен Младенов
 • Румен Тодоров
 • Стоян Аврамов
 • Кирил Кирилов

Официален уеб сайт: www.bgmaa.org

УСТАВ

Настоящият Устав урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА СВРЪХЛЕКАТА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”, наричано по – долу за краткост „Сдружението”.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Чл.2. (1) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

(2) Сдружението притежава самостоятелна банкова сметка.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Сдружението ще осъществява дейност в обществена полза.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4. Наименованието на сдружението е: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА СВРЪХЛЕКАТА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

Чл.5. Наименованието на Сдружението може допълнително да се изписва на английски език по следния начин: Bulgarian Microlight Aircraft Association;

Чл.6. Сдружението притежава собствен печат и отличителен знак.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.7. Седалището на Сдружението е: село Граф Игнатиево, община „Марица”, област Пловдив;

Чл.8. Адресът на управление на Сдружението е: село Граф Игнатиево, п.к.4198, община „Марица”, област Пловдив, ул.”Явор” № 7.

СРОК

Чл.9. Сдружението се учредява като безсрочно.

ЦЕЛИ

Чл.10. Основни цели на Сдружението са:

а/ да насърчава , подпомага и популяризира летенето със свръхлеки въздухоплавателни средства и да полага усилия да го направи достъпно до възможно най-голяма част от населението;

б/ да насърчава и подпомага дейността и обучението в летене със свръхлеки въздухоплавателни средства;

в/ да насърчава развитието на въздушния спорт – летене със свръхлеки въздухоплавателни средства – чрез организиране на срещи и участия в национални и международни състезания;

г/ да насърчава постигането високи нива на сигурност и безопастност при изпълнението на полети със свръхлеки въздухоплавателни средства;

д/ да насърчава постигането на висок стандарт на летателни умения в процеса на обучението и безопасното изпълнение на полетите със свръхлеки въздухоплавателни средства за развлечение, въздушен спорт и туризъм;

е/ да организира и насърчава поддържането на висок стандарт на летателна годност на свръхлеките въздухоплавателни средства;

ж/ да представлява свръхлеката авиация в България в отношенията й с националните и международни органи и власти;

з/ да координира всички дейности , свързани със свръхлеката авиация и да стимулира комуникацията между членовете на сдружението;

и/ да оказва съдействие на държавните и други институции при създаване на адекватна на европейските и международни стандарти нормативна уредба в областта на провеждането на полети със свръхлеки въздухоплавателни средства;

й/ да осъществява връзки и си сътрудничи със сродни организации в страната и в международни организации, работещи в областта на свръхлеките въздухоплавателни средства;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.11. Сдружението реализира горепосочените цели чрез:

а/ обединяване на любителите, спортистите и собствениците на свръхлеки въздухоплавателни средства в клубове, училища и други форми;

б/ изучаване на опита и прилагане на добрите практики от държавите, където има сродни организации на свръхлеки въздухоплавателни средства и са доказали целесъобразността от съществуването си;

в/ залагане на високи критерии при провеждането на обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства;

г/ залагане на високи критерии за техническо обслужване и поддържане на постоянна летателна годност на свръхлеките въздухоплавателни средства;

д/ участие в национални, европейски и международни научни и професионални прояви, дискусии, творчески срещи и други;

е/ членство и сътрудничество със сродни организации в страната и с международни правителствени и неправителствени организации;

ж/ подпомагане повишаването на квалификацията на своите членове и оказване на всестранна помощ при поддръжка и експлоатация на свръхлеките въздухоплавателни средства;

з/ оказване на методическа помощ на членовете си за правилното и безопасно провеждане на полетите със свръхлеки въздухоплавателни средства;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.12. Сдружението има за предмет на дейност: координиране и обединяване на дейността на пилоти и собственици на свръхлеки въздухоплавателни средства в Република България, за постигане на високо ниво на обучение и безопасно провеждане на полетите със свръхлеки въздухоплавателни средства за развлечение, въздушен спорт и туризъм.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.13. В случай, че Сдружението притежава удостоверение по смисъла на чл.119, буква „е”, ал.1 от Закона за гражданско въздухоплаване на Република България, то Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, изразяваща се в извършване на част или всички дейности по чл.119, буква „е”, ал.1 от същия закон – т.1 – 8, а именно:

1/ контрол по поддържането на летателната годност и издаване на удостоверение за преглед на летателната годност на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;

2/ провеждане на обучение за придобиване и поддържане на квалификация на пилоти и на лицата, извършващи обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел, по програми, одобрени от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, както и издаване на удостоверение за завършено обучение;

3/ контрол на лицата, извършващи обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;

4/ провеждане на обучение за придобиване и поддържане на квалификацията на лицата, извършващи техническо обслужване, и на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел, както и издаване на удостоверение за завършено обучение;

5/ контрол на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;

6/ контрол по отношение на пилоти, извършващи полети с нетърговска цел със свръхлеки въздухоплавателни средства;

7/ контрол на лицата, извършващи техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети с нетърговска цел.

8/ провеждане на обучение и/или контрол на лицата, упражняващи въздушни спортове, както и одобряване и контрол на лицата, извършващи обучение на спортисти, практикуващи въздушни спортове;

Приходите от гореизброените дейности ще се използват за постигане целите на сдружението

Чл.14. Сдружението може да извършва и всяка друга, позволена от закона допълнителна стопанска дейност /по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ/, само ако е свързана с основната дейност, като приходите ще се използват за постигане целите на сдружението.

ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.15. Сдружението се финансира от следните източници:

1/ членски внос;

2/ приходите от допълнителна стопанска дейност /по смисъла на чл.13 и 14 от настоящия устав и по смисъла на ЗЮЛНЦ/;

3/ приходи от лихви по средства на сдружението, депозирани в банки и финансови институции;

4/ целеви субсидии от държавни органи за осъществяване на целите на сдружението;

5/ приходи от дарения от страната и чужбина;

Чл.16. Сдружението не разпределя печалба.

ЧЛЕНСТВО

Чл.17. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

Чл.18. Към датата на учредяване, членове на сдружението са неговите учредители, приели настоящия Устав на учредителното събрание.

Чл.19. Приемането на нови членове в Сдружението се извършва от Управителния съвет.

Чл.20. (1) Желаещият да бъде приет за нов член на Сдружението депозира лична писмена молба до Председателя на Управителния съвет на Сдружението, както и декларация, че отговаря на всички условия за членство в сдружението, запознат е с устава и приема условията на същия. Юридическите лица представят освен изброеното в предходното изречение и следните документи: удостоверение за актуално правно състояние, решение на съответния воле – образуващ орган на юридическото лице за членство в сдружението и приемане на Устава. Кандидатът за член на сдружението, задължително посочва в молбата си както административен адрес за кореспонденция, така и електронен адрес.

(2) Председателят на Управителния съвет на Сдружението докладва за постъпилата молба за членство на Управителния съвет и предлага да се проведе гласуване за приемане на нов член.

(3) Решението за приемане или неприемане на нов член се съобщава на съответното физическо или юридическо лице, подало молба за членство писмено /за писмено съобщаване ще се счита и уведомяването на посочен от кандидата електронен адрес или факс/.

(4) В десетдневен срок от решението на Управителния съвет за приемане на нов член, същият следва да плати първия си годишен членски внос, в размер – пропорционален на оставащата част от съответната календарна година.

(5) Правоприемник на юридическо лице – член на Сдружението, може да запази членството си и след преобразуване, като съобщи писмено на Управителния съвет за настъпилото преобразуване, представи решение на воле – образуващия орган на юридическото лице – правоприемник за: одобряване на членството в сдружението и приемане на условията на Устава. Условие за продължаване на членството е: правоприемникът да плати изцяло неплатения членски внос на праводателя си.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.21. (1) Всеки член на Сдружението дължи годишен членски внос в размер на:

а/ за членове юридически лица – 500 /петстотин/ лева – годишно;

б/ за членове физически лица – 100 /сто/ лева – годишно;

(2) Всеки член на Сдружението е длъжен да внесе в пълен размер дължимия от него годишен членски внос до края на месец март на съответната година. Членският внос се внася по банкова сметка на Сдружението.

(3) За дните до края на 2011 г. /две хиляди и единадесета година/ членски внос не се дължи.

(4) Първият дължим годишен членски внос е за 2012г./две хиляди и дванадесета година/ и следва да бъде внесен от учредителите на Сдружението най – късно до края на месец януари 2012г. /две хиляди и дванадесета година/. Новоприети членове внасят дължимия членски внос по реда на чл.20, ал.4 от настоящия Устав.

Чл.22. Размерът на членския внос може да бъде променян с решение на Общото събрание на Сдружението;

ЧЛЕНСКИ ПРАВА

Чл.23. Всеки член на Сдружението има право:

1/ да участва в управлението и дейността на Сдружението, както и да бъде информиран за неговата дейност;

2/ да участва и гласува в Общото събрание на Сдружението;

3/ да иска обяснение от органите на Сдружението за неизпълнение на приети решения на Общото събрание, както и да иска обяснение по въпроси, които засягат интересите му.

4/ да иска отмяна по съответния ред на противоречащи на закона и Устава решения на общото събрание, както и решения, които счита за неправилни;

5/ да внася за разглеждане пред Управителния съвет предложения, съображения, становища по въпроси, засягащи дейността на Сдружението или отнасящи се до неговите права и задължения – в качеството му на член на Сдружението;

6/ да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информационната база на сдружението в областта на свръхлеката авиация – при определени от Общото събрание условия и ред;

ЧЛЕНСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 24. Всеки член на сдружението е длъжен:

1/ да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;

2/ да съдейства за постигане целите на Сдружението;

3/ да участва във финансирането на Сдружението чрез годишния членски внос, определен от Общото събрание;

4/ с изричното писмено съгласие на член на Сдружението, Общото събрание може да вземе решение същият член да подпомогне сдружението и под други форми, позволени от закона;

5/ да изпълнява постигнатите от Сдружението договорености с държавни органи, различни организации, други сдружения, юридически и физически лица;

6/ да не използва по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на Устава и закона;

7/ да заплати при постъпването си съответно дължимия членски внос, както и редовно да плаща дължимия годишен членски внос, не по – късно от края на месец март на съответната година;

Чл.25. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.26. Членството в Сдружението се прекратява:

1/ с едностранно волеизявление от член на Сдружението до Сдружението;

2/ със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3/ с изключването;

4/ с прекратяването на Сдружението;

5/ при отпадане;

Чл.27. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет на Сдружението при поведение, което прави по – нататъшното му членство несъвместимо;

Чл.28. Член на Сдружението отпада от членство при забавяне плащането на дължим членски внос с повече от 3 месеца или при системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането от членство става с решение на Управителния съвет на Сдружението. Решенията на Управителния съвет за прекратяване на членство могат да се обжалват пред Общото събрание.

Чл.29. Прекратилият членство няма право да получи обратно внесения членски внос /или каквато и да е част от него/ или направени от него дарения в полза на сдружението – независимо от основанието за прекратяване на членството.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.30. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.31. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

Чл.32. Общото събрание:

1/ изменя и допълва Устава;

2/ приема други вътрешни актове;

3/ избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4/ взема решение за откриване и закриване на клонове;

5/ взема решение за участие в други организации;

6/ взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

7/ приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

8/ приема бюджета на Сдружението;

9/ взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10/ приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11/ отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

12/ взема решение за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество при ликвидация;

13/ взема решения за промяна на наименованието на Сдружението;

14/ определя възнаграждение на членовете на Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав.

15/ решава всички въпроси, които не са от компетентността на другите органи на Сдружението;

Чл.33. (1) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението и за неговите членове.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава по предвидения в закона ред; Споровете по предходното изречение могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или от негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.

(3) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението;

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.34. (1) Общото събрание се свиква най – малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(4) Поканата се изпраща на електронния адрес, който всеки от членовете на сдружението е посочил, поставя се на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се публикува в официалния уеб сайт на сдружението – най – малко един месец преди насрочения ден.

(5) Всеки от членовете на Сдружението е длъжен в писмен вид да информира Управителния съвет за електронен адрес, на който желае да получава покани за общо събрание.

(6) Поканите, изпратени на посочения електронен адрес се смятат за връчени.

(7) Годишно общо събрание на Сдружението се свиква обикновено през първото тримесечие на всяка календарна година.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.35. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(2) Гласуването в Общото събрание може да бъде тайно или явно. Общото събрание решава с обикновено мнозинство какво да бъде гласуването във всеки отделен случай. Ако не е взето решение какво да бъде гласуването, то се счита, че гласуването следва да е явно.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, освен ако Устава на Сдружението не разпорежда друго относно вземането на решения по определени въпроси.

(4) Решенията на Общото събрание за изменяне и допълване на Устава, както и решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.

Чл.36. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1/ него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в Устава; Преупълномощаване не се допуска.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.37. (1) Управителният съвет се състои най – малко от три лица – членове на Сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението. Членове на управителния съвет се избират за срок до пет години.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Общото събрание.

(3) В случай, че при избора на Управителен съвет, двама или повече кандидати имат равен брой гласове, за тези кандидати се прави ново гласуване при същите изборни условия.

(4) Управителният съвет избира от своя състав Председател.

(5) Членовете на Управителния съвет и Председателят /включително Заместник – Председателите/ не получават възнаграждение. В случай, че след влизане в сила на измененията на Закона за гражданското въздухоплаване /публикувани в ДВ брой 81/2011г./, Сдружението кандидатствува и получи удостоверение по смисъла на чл.119, буква „е”, ал.1 от същия закон и след като започне да осъществява всички или част от дейностите по чл.119, буква „е”, ал.1, т.1 – 8 от Закона за гражданското въздухоплаване, Общото събрание на Сдружението може да реши членовете на Управителния съвет (или някои от тях) и /или Председателят /съответно Заместник – Председателите (или някои от тях)/ да получават възнаграждения.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.38. Управителният съвет:

1/ представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3/ разпорежда се с имуществото на Сдружението с оглед и съобразно целите и предмета на дейност на Сдружението, като своевременно информира Общото събрание за извършеното разпореждане и носи отговорност пред него за виновно накърняване на правата на Сдружението;

4/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6/ определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

8/ утвърждава административни структури на сдружението, образува свои постоянни или временни структури /комисии, работни групи/, като определя състава и задачите им;

9/ изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

10/ приема и изключва членове на Сдружението;

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.39. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ, решенията относно разпореждане с имущество на Сдружението, както и решенията относно определянето на реда и организирането на извършването на дейността на Сдружението, включително и в обща полза /решенията по чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ/ се вземат с мнозинство от всички членове. Административната структура на Сдружението също се определя с решение, взето от всички членове на Управителния съвет;

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.40. (1) Управителният съвет избира от своя състав Председател. Единствено член на сдружението може да бъде негов Председател.

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Чл.41. Председателят има следните правомощия:

1/ представлява Сдружението, като може да сключва договори и да се разпорежда с имущество на сдружението, без предварително решение на Управителния съвет, на стойност не по – висока от 3000 лева /три хиляди лева/;

2/ се грижи за спазване Устава на Сдружението, както и за защита на интересите му;

3/ осъществява оперативното ръководство на Сдружението, управлява и контролира дейността на администрацията на Сдружението;

4/ ръководи заседанията на Управителния съвет;

5/ извършва други дейности, възложени му от Устава, Управителния съвет и Общото събрание;

Чл. 42. (1) Управителният съвет на Сдружението може да избере един или повече Заместник – Председатели; Заместник – Председателите не могат да имат по – голяма по обем представителна власт от Председателя.

(2) При обективна невъзможност на Председателят временно да изпълнява функциите си, той се замества от някой от Заместник – Председателите – до отпадане на причините за тази невъзможност; Заместник – Председателят може да изпълнява функциите на Председателя след като Управителният съвет му възложи това. В случай на необходимост от извършване на неотложни действия, всеки един от избраните Заместник – Председатели може да изпълнява функциите на Председател и без изрично решение на Управителния съвет. В хипотезата на предходното изречение, Управителният съвет следва възможно най – бързо да потвърди действията на съответния Заместник – Председател.

Чл.43. (1) В случай, че Председателят /съответно Заместник – Председател / сключи договор от името на Сдружението – когато за сключването на този договор е било необходимо предварителното решение на Управителния съвет, то Управителният съвет следва да потвърди със свое решение така сключения договор най – късно в срок до 1 месец от сключването му.

(2) В случай, че Председателят /съответно – Заместник Председател/ сключи договор без решение /съответно последващо одобрение – съгласно изискванията на този Устав/, когато такова решение е било необходимо за сключването му, то той отговаря пред Сдружението и неговите членове за причинените им вреди от сключването на договора.

(3) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде предсрочно освободен по негово изрично желание /изразено в писмена молба, депозирана пред представляващия Сдружението/, както и по решение на Общото събрание на Сдружението.

(4) Председателят на Управителния съвет (съответно Заместник – Председателите) могат да бъдат предсрочно освобождавани по тяхно изрично желание /изразено в писмена молба, депозирана пред представляващия Сдружението/, както и по решение на Управителния съвет на Сдружението.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.44. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) При провеждане на заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове /съответно присъстващи техни представители/, като всеки присъствал член /съответно представител/ се легитимира с документ за самоличност и удостоверява присъствието си с подпис в този списък. Списъкът се заверява от ръководещият заседанието и от лицето, изготвило протокола за заседанието на Общото събрание.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.45. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени от Устава и ЗЮЛНЦ.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

(3) За безвъзмездно разходване на имущество на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички негови членове, когато е в полза на:

а/ лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

б/ лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

в/ юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

г/ юридически лица, в които посочените в буква „а” и „б” лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

д/ политически партии, в ръководните и контролни органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Сдружението;

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал.3 от настоящия член – буква „а”, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.46. Сдружението се прекратява в случаите и по реда, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.47. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на Общото събрание на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено за общественополезна дейност с близки цели.

(2) В случай, че такова решение не бъде взето от Общото събрание, то имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(3) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходните алинеи, то се предава на общината, в която е седалището на Сдружението. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най – близка цел до целите на сдружението.

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР

Чл.49. Сдружението представя заявление за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. За неуредените с този Устав въпроси се прилага съответно действащото българско законодателство.

&2. В случай че някоя от разпоредбите на този Устав е или стане недействителна, то тя се замества по право от разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

&3. Настоящият Устав е единодушно приет на учредителното събрание на Сдружението, състояло се на 17.12.2011 г. в село Граф Игнатиево, Община Марица, област Пловдив, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол (съдържащ списък на учредителите), който е неразделна част от настоящия Устав.

Споделете в ...